Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Գրադարան

Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ընդհանուր հարցեր /դասագիրք/

Ախտաբանական Ֆիզիոլոգիա ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ ԵՊՀ 2014

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ ուսումնամեթոդական ձեռնարկ /ԵՊՀ 2014

Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ընդհանուր հարցեր ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

«Սոցիոլոգիա և քաղաքագիտություն» առարկայի ծրագիր և ուսուցման մեթոդական ուղեցույց/ ՄԿՈՒԶԱԿ 2020

Տնտեսագիտության հիմունքներ առարկայի ծրագիր և ուսուցման մեթոդական ուղեցույց/ Երևան 2009

ԱԻՎ վնասման օջախներում զանգվածային վնասվածքների 1-ին բուժօգնության կազմակերպոմը/ Տնեսագետ 2006

Ատամների ֆիլոգենեզը/ դասագիրք

Պատմություն առարկայի ծրագիր Երևան 2009

Программа и методическое руководство к программе по русскому языку

Кожные и венерические болезни : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования/ 2011

Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела". Учебное пособие.- М.: Рсдник, 2002.

Основы сестринского дела : учеб. для студ. сред. проф.учеб. заведений / 2007