Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Մանկավարժական խորհուրդ

Իրինա Վարդանյան 

Նախագահ

Նարինե Արշակյան

Քարտուղար

Նարինե Եգորյան

Տնօրենի տեղակալ

Լիլիթ Բաբայան

Դասախոս

Նոննա Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ

Դիաննա Քոչինյան

Դասախոս

Անի Մարգարյան

Դասախոս

Անյուտա Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ 

Սուսաննա Գևորգյան

Ամբիոնի վարիչ

Ադելինա Մուրադյան

Դասախոս

Ժենյա Պապիկյան

Դասախոս

Անդրանիկ Հովհաննիսյան

Դասախոս

Հրանուշ Գրիգորյան

Դասախոս

Լևոն Ալեքսանյան

Դասախոս

Վլադիմիր Դոշոյան

Դասախոս

Հասմիկ Քոչարյան

Դասախոս

Աննա Վարդանյան

Դասախոս

Արման Կոստանյան

Դասախոս

Ռուզաննա Ղազարյան

Դասախոս

Համլետ Ավոյան

Դասախոս

Հասմիկ Սարգսյան

ՈՒսանող

Աննա Գևորգյան

ՈՒսանող

Մանկավարժական խորհրդի Աշխատանքային պլան 2018-2019

Մանկավարժական խորհրդի Աշխատանքային պլան-2019-2024

Մանկավարժական խորհուրդ Արձանագրություն 2019-2020

Մանկավարժական խորհուրդ Արձանագրություն 2018-2019

Մանկավարժական խորհուրդ Արձանագրություն 2020-2021

Մանկավարժական խորհուրդ Արձանագրություն 2021-2022

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մանկավարժական խորհուրդը կոլեգիալ խորհրդակցական մարմին է, այն ձևավորվում է տնօրենի հրամանով` մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Մանկավարժական խորհրդը քննարկում է.

  • Քոլեջի ռազմավարական զարգացման ծրագիրը և երաշխավորում է այն Տնօրիական խորհրդի հաստատմանը,
  • Միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) պետական չափորոշիչներին համապատասխան միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) նոր մասնագիտության կրթական ծրագրերի ներդրման և իրագործման հարցերը, 
  • Գործող ՄԿԾ-ի մշտադիարկման և վերահսկողությանը,
    ոսումնական գործընթացում կատարված աշխատանքներին առնչվող հարցերը,
  • Սովորողների հակումներին ու ընդունակություններին նրանց կյանքի և առողջու­թյան պահպանմանը վերաբեվորղ հարցերը,
  • ՈՒսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ տարվող արտալսարանային և արտաքոլեջային աշխատանքների կազմակերպ­ման հարցերը,
  • Քոլեջում կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական (տեղեկա­տվա­կան, հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, հատուկ մանկավարժական, մե­թո­դական, առողջապահական և այլ բնույթի) ծառայություններ մատուցելու հարցը,
  • ՈՒսումնական գործընթացին վերաբերող այլ հարցեր: