Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Կանոնակարգեր

Ընդհանուր ժողովի գործունեության աշխատակարգ (նոր խմբագրությամբ)

Տնօրինական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)

Մանկավարժական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)

ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

Ուսանողական խորհուրդի կանոնակարգ

ՄՌԿ և ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)

Ուսումնական մասի կանոնակարգ

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի կանոնակարգ

Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգ

Դասախոսական կազմի ընդունման և ազատման կանոնակարգ (նոր խմբագրմամբ)

Դասալսումների կազմակերպման և գնահատման կանոնակարգ

Ներքին կագապահական կանոններ