Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Կանոնակարգեր

Ընդհանուր ժողովի գործունեության աշխատակարգ

Տնօրինական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ

Մանկավարժական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ

ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

Ուսանողական խորհուրդի կանոնակարգ

ՄՌԿ և ընդհանուր բաժնի կանոնակարգ

Ուսումնական մասի կանոնակարգ

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի կանոնակարգ

Ամբիոնի գործունեության կանոնակարգ

Դասախոսական կազմի ընդունման և ազատման կանոնակարգ (նոր խմբագրմամբ)

Դասալսումների կազմակերպման և գնահատման կանոնակարգ

Ներքին կագապահական կանոններ