Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Որակի ապահովման պատասխանատու

Տնօրենի տեղակալ Որակի ապահովման գծով /ՈԱ պատասխանատու

Արայիկ Գյոզալյան

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Քոլեջում որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման և բնականոն գործունեության կայացմանն ուղղված միջոցառումներն ամրագրված են «Գրիգորիս» բժշկա - հումանիտար քոլեջի կանոնադրությամբ, ռազմավարական ծրագրով և ՈԱ քաղաքականությամբ: Քոլեջն իր ռազմավարական ծրագրում սահմանած առաքելությամբ վերահաստատում է միջին մասնագիտական բժշկա-հումանիտար կրթության հենքի պահպանումն ու արժևորումը զարգացնելու և ընդլայնելու նպատակադրությունը:
Որակի ապահովման պատասխանատուի գործառույթներն են.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Որակի ապահովման պատասխանատուի պաշտոնի անձնագիր

Որակի ապահովման պատասխանատուի աշխատանքային պլան

Որակի ապահովման պատասխանատուի 2019-2020 ուստարվա կատարողական զեկույց

Որակի ապահովման պատասխանատուի 2020-2021 ուստարվա կատարողական զեկույց

Որակի ապահովման պատասխանատուի 2021-2022 ուստարվա կատարողական զեկույց

Ընդունելության արդյունքների 3 տարվա վերլուծություն

Քոլեջի ամբիոնների 2019-2020 և 2020-2021 ուստարիների կատարողականների համեմատական վերլուծություն