Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ընդհանուր ժողով

Մարինե
Նանյան

Նախագահ

Հրանուշ Գրիգորյան

Քարտուղար

Արտավազդ Թորոսյան

Արտաքին շահակից 

Լիլիթ Հարությունյան

Տնօրենի տեղակալ

Անահիտ Գյոզալյան 

ՄՌԿ և ընդհանուր
բաժնի վարիչ

Արայիկ Գյոզալյան

ՈԱ պատասխանատու

Ժաննա Թարխանյան

ՈՒսանող

Ընդհանուր ժողովի իրավասությունները

Հիմնադիրն ունի Ընկերության գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Ժողովն իրականացնում է Քոլեջի ընդհանուր կառավարումը, ապահովում է նրա բնականոն գործունեությունը, իր իրավասու­թյուն­ների շրջանակում`

  • Հաստատում է Քոլեջի կառավարման գծային կառուցվածքը,
  • Հաստատում է Քոլեջի հաստիքացուցակը և դրանում կատարված փոփո­խություն­ները,
  • Լսում և հաստատում է Քոլեջի տնօրենի կողմից ներկայացված բյուջեի կատարողականը և գալիք տարվա բյուջեի նախահաշիվը,
  • Լսում է Քոլեջի գործունեության մասին հաշվետվություններ, քննում է դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները,
  • Հաստատում է Քոլեջի ռազմավարական ծրագիրը, պլանները, գործունեությունը կանոնակարգող ներքին այլ փաստաթղթեր,
  • Հաստատում է տնօրենի, մանակավարժների պարգևատրման, նյութական խրախուսման, ինչպես պաշտոնից ազատման մեխանիզմների ներքին կանոնա­կար­գերը,
  • Իրականացնում է այլ լիազորություններ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ընհդանուր ժողովի Աշխատանքային պլան
2019-2024

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 001.
03.09.2019

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 002.
27.02.2020

Ընդհանուր ժողովի Արձանագրություն 003
03.09.2020

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 004.

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 005.
06.09.2021

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 006.
26.01.2022

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 007.
06.09.2022

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 008. 05.09.2023

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 009.
00.00.2024

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 006.
00.09.2024

Ընհդանուր ժողովի Արձանագրություն 007.
00.00.2025