Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

ՀՀ օրենքներ և որոշումներ

ՀՀ օրենքը կրթության մասին

ՀՀ օրենքը քոլեջների մասին

Քոլեջների լիցենզավորման կարգ

Քոլեջների հավատարմագրման կարգ

«Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման» կարգ /նոր խմբագրությամբ/

ՄՄՈւՀ ուսանողների ընդունելության կարգ

Ուսանողների (ունկնդ.) մեկ ՄՈՒՀ-ից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման կարգ

Մեկից ավելի արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու կարգ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործ.) և միջին ՄԿԾ-ր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունը անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգ

ՄՄՈՒՀ Պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու անցկացման կարգ

ՀՀ ՄՄՈՒՀ «Ուսանողական նպաստ հատկացնելու, վարձը փոխհատուցելու և կրթաթոշակ սահմանելու» կարգ

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման» կարգ /նոր խմբագրությամբ

«Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման» կարգ

Ատամնատեխնիկ մոդուլային ծրագիր

Ատամնատեխնիկ ՊԿՉ

Դեղագործ մոդուլային ծրագիր

Դեղագործ ՊԿՉ

Բուժքույր մոդուլային ծրագիր

Բուժքույր ՊԿՉ

Մանկաբարձ ՊԿՉ

Քոլեջների կրեդիտային համակարգի կազմակերպման կարգ