Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժին

Պրակտիկայի ԵՎ կարիերայի բաժնի պատասխանատու

Նունե
Սահակյան

Մասնագիտական պրակտիկաների պատասխանատուներ

Ամբիոնի վարիչ՝

Սուսաննա
Գևորգյան

Ամբիոնի վարիչ՝​

Անյուտա
Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ՝​

Անյուտա
Գրիգորյան

ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

 • Պրակտիկայի և կարիերայի բաժինը «Գրիգորիս» բժշկա – հումանիտար քոլեջի կառուցվածքային ստորաբաժանում լինելով պատասխանատու է ուսանողների կարիերայի արդյունավետ ուղղորդման, պրակտիկաների կազմակերպման և մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություն­ների մատուցման համար:
 • Ուսանողների կարիերայի ուղղորդման շրջանակում համագործակցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Զբաղվածության պետական գործակալության» տարածքային կենտրոնների, սոցիալական գործընկերների, համապատասխան պետական և մասնավոր այլ կազմակերպությունների հետ:
 • Բաժնի աշխատանքները պլանավորում և իրականացնում է պրակտիկայի և կարիերայի պատասխանատուն (համակարգող):
 • Ոսանողներին տրամադրում է կարիերայի վերաբերյալ խորհրդատվություն և ուղղոր­դում, ծառայությունների մատուցում անհատական եղանակով:
 • Շարունակական և լրացուցիչ կրթության, ուսուցման, աշխատաշուկայի վերլուծու­թյուն­ների և կանխատեսումների (տեղական, մարզային, հանրապետական և միջազ­գային), ինչպես նաև ըստ մասնագիտությունների զբաղմունքների մասին տեղեկա­տվության հավաքագրում և ուսանողներին ծանուցում:
 • Միջոցառումների` սեմինարների, աշխատաժողովների, քննարկումների, բաց դասերի, մենթոդական ծրագրերի, ոչ ֆորմալ դասընթացների, տոնավաճառների և ցուցահանդեսների կազմակերպում:
 • Սոցիալական գործընկերների` գործատուների, արհմիությունների, ինչպես նաև աշխատան­քային հաջողություններ ունեցող շրջանավարտների ներգրավում ուսանողների կարիերայի խորհրդատվության կազմակերպման աշխատանքներում:

 

ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
 1. Միջին մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման հիմնական պահանջները.
 2. Մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ:
 3. Պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով:
 4. Պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական հաստատությունը:
 5. Ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև կազմակերպություններում և հաստատություններում:
 6. Արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող կազմակերպություններում։

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջում ըստ մասնագիտական կրթության ծրագրերի պրակտիկաների կազմակերպման նպատակով համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի պատասխանատուի պաշտոնի անձնագիր

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի 2019-2020 ուստարվա հաշվետվություն

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի 2021-2022 ուստարվա հաշվետվություն

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի 2020-2021 ուստարվա հաշվետվություն

Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի 2022-2023 ուստարվա հաշվետվություն

Ազգային գրադարանի հետ համագործակցության պայմանագիր

Պրակտիկայի բազաների պայմանագրեր

Պրակտիկայի բազաների թարմացված պայմանագրեր

Ռուսաստանի Դաշնություն «Մոսկվայի պետական բժշկական քոլեջ»