Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Որակի ապահովում

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովումը Հայաստանում

ՀՀ ՄԿ համակարգում ՈԱ ուղենիշներ, չափանիշներ ու չափորոշիչներ

Ինքնագնահատման ուղեցույց

Որակի ապահովման տերմինաբանական բառարան

ՀՀ ՄԿ փորձաքննության անցկացման ձեռնարկ

ՄՈՒՀ-ի ՈՆԱ համակագրի ձևավորման ուղեցույց

ՀՀ մասնագիտական կրթության փորձաքննության անցկացման ձեռնարկ

ՈԱ պատասխանատուի պաշտոնի անձնագիր

Որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն (նոր խմբագրությամբ)

Որակի ներքին ապահովման ձեռնարկ

ՈԱ պատասխանատուի զեկուցագիր

ՈԱ պատասխանատուի 2016-2018 թթ. ՌԶԾ-ի վերլուծական զեկույց

Քոլեջի գործունեության 2016-2019 թթ. SWOT վերլուծական զեկույց

Առցանց ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ հարցումների վերլուծություն

ՈՆԱ համակարգի վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

Դասախոսների կարիքների գնահատման առցանց հարցումների արդյունքների վերլուծություն

Ուսանողների բավարարվածությունը դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ (հարցման արդյունքներ)

Ուսանողների բավարարվածությունը կրթական ռեսուրսներից հարցումների արդյունքների վերլուծություն

Ուսանողների և դասախոսների բավարարվածությունը կրթական ռեսուրսներից /հարցման արդյունքներ

Շրջանավարտների ՈԱ գնահատման վերաբերյալ հարցումների արդյունքների վերլուծություն

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում թեմայով աշխատաժողով