Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ընթացակարգեր և կարգեր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման Քաղաքականություն (նոր խմբագրությամբ)

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործավարության կարգ

Դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ

Դասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման կարգ

Քոլեջի գործունեության վրա ազդող ներքին և արտաքին գործոններ

Ռիսկերի բացահայտման և կառավարման ընթացակարգ

Ուսանողի գիտելիքների ստուգման, գնահատման և բողոքարկման Կարգ

Շրջանավարտների պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ

Քոլեջի էթիկայի կանոններ

Քոլեջում առարկայական պարտքերի մարման կարգ

Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ

Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն

Ակադեմիաական ազնվության կարգ

Խորհրդատուների գործունեության կարգ

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի մասնագիտական հետազոտական աշխատանքների կարգ

Ուսանողներին հետազոտական աշխատանքներում ներգրավելու քաղաքականություն

Ուսանողների հավաքագրման (մասնագիտական կողմնորոշման) քաղաքականություն և ընթացակարգ

ՄԿԾ ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ

Առարկայական/մոդուլային դասընթացի ուսումնական ծրագիր կազմելու կարգ

Դասալսումների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման կարգ

Քոլեջի դասախոսի պաշտոնի անձնագիր

Քոլեջի աշխատակիցների պաշտոնի անձնագրեր

Առաքելության գնահատման քաղաքականություն

Բենչմարքինգի կազմակերպման ընթացակարգ

ՌԶԾ-ի իրականացումը գնահատելու քաղաքականություն

Քոլեջի կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատման ընթացակարգ

Ներքին և արտաքին շահակիցների հետադարձ կապի ապահովման քաղաքականություն